Members

Director

LIU, Suan-Yung

Deputy Director

LIN, Li-Ju

Secretary

CHIEN, Chiang-Chu

Chief of Performance Division

LIN, Chia-Ying

Chief of Planning and Marketing Division

HUANG, Fu-Ming

Chief of Research and Promotion Division

KAU, Jay-Lan

Chief of Music Data Division

HO, Chin-Ling

Chief of General Affairs Office

HUANG, Shu-Jen

Chief of Personnel Office

YANG,Kuei-Mei

Chief of Accounting Office

LEE, Kung-I

Officer of Performance Division

CHEN, Li-Chun

CHANG, Chia-Fang

LIAO, Dun-Gen

CHANG, Wei-Shan

Officer of Planning and Maketing Division

WU, Pei-Hua

LIU, Yi-Meng

MAO,Sheng-Wen

Officer of Research and Promotion Division

CHANG,Ti-Yao

CHEN,Shing

LIN,Ssu-Hsuan

Officer of Music Data Division

YU, Chi-Lun

CHIANG, Yun-Tsai

WANG,Li-Jin

HUS,Lee-Liang

CONCERTMASTER

HSIEH, Pei-Yin

CHANG, Ray-Chou

ASSOCIATED CONCERTMASTER

TSAI,Chen-Han

ASSISTANT CONCERTMASTER

LIN, You-Cheng

FIRST VIOLIN

YU, Li-Hsuan

CHIANG, Hui-Chun

TSUI, Yen-Pin

CHUANG, Ya-Ju

CHEN, Pei-Ju

TSENG, Tai-Yan

YEH, Yu-Tsung

LIU, Fang-Yu

HSIEH, Tsung-Han

HSIAO, Chien-Yu

Wang,Yu-Yin

SECOND VIOLIN

※ HSU, Chen-Yu

LEE, Hsiang-Ying

HO, Chia-Hung

HO, Ting-Han

WU, Chao-Liang

CHEN, Li-Ju

CHEN,Hui-Shan

CHANG, I-Hsien

TSAI, Li-Gan

CHEN, Yi-Ting

HUANG, Shih-Wei

VIOLA

※ HSIAO, Hui-Chu

WANG, Tsai-Feng

CHI, Pei-Jie

CHEN, Mei-Shiu

TSENG, Ching-Lin

CHIU, Tsung-Yu

HSIEH, Min-Yu

YANG, Ching-Fei

TSAI, Yi-Lun

CELLO

※ LEE, Pai-Chia

▲ HUANG, Chia-Wen

LI, Yan-Huei

LEE, Pei-Jung

LIN, I-Fen

CHANG, Wei-Li

LIU,Meng-Jhen

CHUNG, Chen-Yu

CHEN,Ting-Wei

DOUBLE BASS

※ LU, Meng-Chun

CHIANG, Show-Ju

LEE, Ching-Fang

LIU, Ya-Wei

WEN, Sheng-Kai

CHEN,Der-Shiuan

WU,Sheng-Yao

WU,Sheng-Yao

FLUTE

※ Chen, Tanya

CHEN, Shih-Chun (*Piccolo)

CHEN,Yen-Ting

OBOE

※ HSUEH, Chiu-Wen

CHANG, Mei-Hui

SUN, Shih-Han(*English Horn)

CLARINET

※ TIEN, Yung-Nyen

HSIOU, Yee-Chin

CHUANG,Kai-Wei

BASSOON

※ LEE, Chin-I

HUANG, Hsin-Yu

LIN, Chuan-Ju (*Contra bassoon)

FRENCH HORN

※ WANG, Chi-Zong

TSAI, Pei-Chin

LU, I-Ting

□CHIU,I-Ping

TRUMPET

※ □HOU,Chuan-An

CHANG, Skye

LIU, En-Ting

TROMBONE

LEE, Chi-Hung

BASS TROMBONE

SU, Wei-Sheng

TUBA

LIANG, Guo-Ling

PERCUSSION

△ LIN, Yu-Shan

TSAI, Che-Ming

HARP

WANG, Yuh-Wen

ASSISTANT CONDUCTOR

YEH,Cheng-Te

NOTES

※ Principal

△ Acting Principal

□ On Leave without pay

▲ Co-Principal

☆ Acting

◎Guest Orchestra Member